Notulen jaarvergadering donderdag 16 maart 2023

Datum 16 maart 2023

Tijdstip 20:00uur

Aanwezig:

Peter, Marieke, Johan, Cindy en Zipporah

 • Arjan Tankink
 • Berend Dekker
 • Ilse Bemthuis

Afgemeld en afwezig:

 • Theo Melching
 • Hennie Eeftink
 • Els Vennevertloo-Aarnink
 • Trudy Ten Hoopen
 • Marleen Abbink
 • Dian Scheers
 1. Opening.

Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom (5 bestuursleden + 3 leden).

Opkomst is erg mager.

02.Even stilstaan bij diegenen die ons ontvallen zijn.

Wij herdenken en staan even stil bij degene die ons ontvallen zijn.

03.Mededelingen en ingekomen stukken.

Geen mededelingen of ingekomen stukken.

Mensen welke niet aanwezig kunnen zijn tijdens de vergadering mogen te allen tijde contact met ons opnemen als er vragen e/o opmerkingen zijn.

04.Bestuursleden

Wij zoeken nog steeds nieuwe kandidaten voor het bestuur.

Marieke is penningmeester maar ondertussen ook al 2 jaar waarnemend secretaris. Dit is niet lang meer te combineren.

Het is echt noodzaak dat er nieuwe mensen opstaan om de vereniging ook in de toekomst levend te houden.

05.Notulen ledenvergadering 2022

Geen opmerkingen. Notulen zijn goedgekeurd.

06.Jaarverslag 2022

Peter leest voor uit eigen werk 😉

Toevoegen aan de notulen!

 1. Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023

Marieke leest voor (verslag als bijlage toevoegen)

Johan vraagt naar de energiekosten. Vergelijking elders opvragen. Johan gaat hier naar kijken en zich in verdiepen.

Kosten website zullen volgend jaar minder worden. Wordt gesponsord door Robin Krooshof.

Zakelijke lasten gemeentelijke belastingen gaat omhoog. Dit wordt aangevochten en hopelijk wordt deze verlaagd.

Ketel gesponsord gekregen dus ook deze kosten zullen volgend jaar anders/lager uitvallen.

Schoonmaakkosten zijn hoger uit gevallen doordat tijdens corona niet gepoetst is door de schoonmaakster maar door vrijwilligers.

08.Verslag kascommissieleden

De kascommissie bestaande uit Ilse en Henny hebben geen onregelmatigheden aangetroffen en zijn akkoord gegaan.

Voor de volgende jaarvergadering is Berend Dekker bereid de kascontrole te doen tezamen met Henny die nog één jaar in de kascommissie zit.

 1. Verhoging Contributie

Contributie met 2,50 per jaar verhogen.

 • Dit om toekomstige investeringen aan het gebouw te kunnen doen en de stijgende kosten te compenseren.

Iedereen stemt in met de verhoging per april 2023.

 Verhoging prijzen verhuur

- kosten voor scholen verhogen naar 25euro per dagdeel.

- Ilse vraagt nog even naar

 1. Rondvraag

- Ilse benoemd nog even de mogelijkheden voor subsidies voor allerlei doeleinden. Dit in het achterhoofd houden.

Vraag of er iemand is binnen de vereniging die zich hierover wil ontfermen.

-Berend Dekker vraagt naar de prijsverhoging voor de bar. Lastig met de kleine centen. Betaalgemak. Nemen dit mee in de eerst volgende bestuursvergadering.  

 1. Sluiting.

Peter sluit de vergadering en dankt iedereen voor de komst.

Drankje wordt aangeboden. 

 

Bijlagen op te vragen op secretaris@trefpuntdeberg.nl